Helena Dalli

Lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

COVID krizė tik pablogino padėtį. Šiandieninė strategija skirta nelygybės klausimui ir problemoms, su kuriomis susiduria LGBTIQ asmenys, spręsti ir joje nustatyta keletas tikslinių veiksmų, įskaitant teisines ir finansavimo priemones per 5 ateinančius metus.

Įvairovės ir įtraukties strategijos gynyba.

Strategijoje siūloma išplėsti ES nusikaltimų sąrašą į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus, įskaitant neapykantos kalbą, ir, be kita ko, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo tarpvalstybiniais atvejais. Strategija taip pat užtikrinama, kad į LGBTIQ asmenims susirūpinimą keliančius klausimus būtų tinkamai atsižvelgiama formuojant ES politiką, kad LGBTIQ asmenys būtų saugūs ir turėtų lygias galimybes klestėti ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šios vertybės yra Europos pagrindas ir mes už jas kovojame. Ši pirmoji ES lygmens strategija sustiprins mūsų bendras pastangas užtikrinti visų asmenų lygybę.

prekybos diagramos rodikliai

Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės vertybės ir pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad visi Europos Sąjungoje turėtų jaustis saugūs ir laisvi, nebijodami diskriminacijos ar smurto dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ar lyties požymių. Tikiu, kad kartu su valstybėmis narėmis pasieksime, kad Europa taptų geresne ir saugesne vieta visiems.

integra opciono prekyba

Strategijoje nustatyti tiksliniai veiksmai, suskirstyti pagal keturis pagrindinius ramsčius, kuriais daugiausia dėmesio skiriama: kovai su diskriminacija; saugumo užtikrinimui; įtraukios visuomenės kūrimui ir raginimui užtikrinti LGBTIQ asmenų lygybę visame pasaulyje. Kai kurie pagrindiniai strategijoje išdėstyti veiksmai yra šie: Kova su diskriminacija.

  1. Metinė Įvairovės Chartijos konferencija - Annual Diversity Charter conference
  2. Pasaulinės prekybos sistemos tarptautiniame versle

Komisija atliks padėties įvertinimą, visų pirma užimtumo srityje. Iki m. Atsižvelgdama į šią ataskaitą, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės aktų, visų pirma dėl lygybės įstaigų vaidmens stiprinimo.

pasaulinės prekybos kompiuterinės sistemos

Komisija taip pat pasiūlys reglamentavimo sistemą, kuria bus konkrečiai sprendžiamas dirbtinio intelekto sistemoms būdingo šališkumo ir diskriminacijos rizikos klausimas. Saugumo užtikrinimas. LGBTIQ asmenys neproporcingai kenčia nuo neapykantos nusikaltimų, neapykantą kurstančių kalbų ir smurto; didelė problema tebėra tai, kad nepranešama apie visus neapykantos nusikaltimus.

opcionų santykio prekyba

Komisija pateiks iniciatyvą išplėsti vadinamųjų ES nusikalstamų veikų sąrašą, į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, be kita ko, nukreiptus prieš LGBTIQ asmenis. Be to, Komisija suteiks galimybių finansuoti iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su prieš LGBTIQ asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais, neapykantos kalbą ir smurtu.

opcionų binaires geriausias brokeris

Vaivorykštės šeimų teisių apsauga. Dėl skirtingų įstatymų įvairiose valstybėse narėse vaivorykštės šeimoms kertant ES vidaus sienas šeimos ryšiai gali ne visada būti pripažįstami. Komisija pateiks teisėkūros iniciatyvą dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo ir išnagrinės galimas priemones tos pačios lyties asmenų partnerystės tarpusavio pripažinimui valstybėse narėse remti.

Kaip vertinti ugdymo procese?

Tolesni veiksmai Valstybės narės raginamos remiantis esamais geriausios patirties pavyzdžiais rengti nacionalinius veiksmų planus dėl LGBTIQ asmenų lygybės. Bus siekiama geriau apsaugoti LGBTIQ asmenis nuo diskriminacijos, papildyti veiksmus pagal šią forex scalping strategija priemonėmis, kuriomis būtų skatinama LGBTIQ asmenų lygybė valstybių narių kompetencijai priklausančiose srityse.

Prisijungusios organizacijos

Europos Komisija reguliariai stebės, kaip lygybės įvairovė ir įtraukties strategija šioje strategijoje išdėstyti veiksmai, ir m. Pagrindiniai faktai Šiandien pristatyta strategija yra pirmoji Komisijos strategija LGBTIQ asmenų lygybės srityje, kuria įgyvendinamas Prezidentės von der Leyen įsipareigojimas kurti lygybės sąjungą.

Jis susijęs su kitomis Europos Komisijos strateginėmis programomis ir strategijomis, įskaitant neseniai priimtą — m.

Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, — atsižvelgdamas į po m. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių Direktyva dėl moterų įmonių valdybose COM— atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo Stambulo konvencija— atsižvelgdamas į m. Konvenciją dėl vienodo atlyginimo Nr. Konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo Nr.

ES kovos su rasizmu veiksmų planąAukų teisių strategiją ir Lyčių lygybės strategiją. Lygybė ir nediskriminavimas yra ES pagrindinės vertybės ir pagrindinės teisės, įtvirtintos jos Sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje. Pastaraisiais dešimtmečiais teisėkūros pokyčiai, teismų praktika lygybės įvairovė ir įtraukties strategija politikos iniciatyvos padėjo pagerinti daugelio žmonių gyvenimą ir kurti lygiateisiškesnes ir atviresnes visuomenes, įskaitant LGBTIQ asmenų atžvilgiu.

Įtrauktis ir įvairovė

Netgi tais atvejais, kai visuomenė palankiau vertina ir labiau palaiko lygias teises, tai ne visada reiškia, kad LGBTIQ asmenų gyvenimas akivaizdžiai gerėja. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros FRA duomenimis, m. LGBT asmenų pareiškė, kad jaučiasi diskriminuojami, palyginti su 37 proc.

Tačiau ES tenka svarbus vaidmuo tokiose srityse kaip politikos gairių teikimas, valstybių narių veiksmų koordinavimas, įgyvendinimo ir pažangos stebėsena, paramos iš ES fondų teikimas ir valstybių narių keitimosi gerąja patirtimi skatinimas.